Poslovnost loader logo1
Poslovnost loader logo2

Pravna služba

Pravna služba “AGENCIJE POSLOVNOST” d.o.o. Sarajevo, za svoje klijente, vodi računa o većini administrativno-pravnih poslova.

 

Od širokog dijapazona usluga, izdvajamo sljedeće:

-Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Registru privrednih društava na Općinskom sudu u Sarajevu;

-Sve vrste promjena društva u Registru privrednih društava na Općinskom sudu u Sarajevu;

-Osnivanje i brisanje podružnica društva u Registru privrednih društava na Općinskom sudu u Sarajevu;

-Osnivanje trgovina, ugostiteljskih objekata i obrta na svim općinama Kantona Sarajevo;

-Registracija u sistemu porezne uprave odn. pribavljanje UVJERENJA O POREZNOJ REGISTRACIJI;

-Registracija u sistemu federalnog zavoda za zapošljavanje odn. pribavljanje OBAVJEŠTENJA O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG/FIZIČKOG LICA;

-Registracija/deregistracija u Jedinstveni sistem obveznika indirektnih poreza (PDV, CARINA, AKCIZE);

-Pribavljanje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova za obavljanje ugostiteljske i drugih djelatnosti;

-Sačinjavanje i podnošenje obavijesti o početku obavljanja djelatnosti;

-Sačinjavanje i podnošenje izjave o početku obavljanja trgovačke djelatnosti;

-Prijava/promjena/odjava sa obaveznih osiguranja elektronskim putem;

-Prijava/promjena/odjava osiguranih lica u zavodu zdravstvenog osiguranja;

-Sačinjavanje ugovora o radu;

-Sačinjavanje rješenja o prestanku radnog odnosa;

-Sačinavanje menadžerskih ugovora;

-Sačinjavanje ugovora o stručnom osposobljavanju;

-Sačinjavanje ugovora o djelu;

-Sačinjavanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima;

-Sačinjavanje ugovora o poslovno tehničkoj saradnji;

-Sačinjavanje ugovora o zakupu;

-Sačinjavanje Statuta društva;

-Sačinjavanje pravilnika;

-Sačinjavanje svih vrsta odluka;

-Sačinjavanje punomoći;

-Sačinjavanje svih vrsta potvrda vezanih za radni odnos;

-Sačinjavanje i podnošenja svih vrsta zahtjeva;

-Sačinjavanje i podnošenje zahtjeva vezanih za tendersku dokumentaciju;

-Sačinjavanje i podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja radnika;

-Konsultacije iz oblasti radnog prava;

-Konsultacije iz oblasti privrednog prava;

-Ostale konsultacije shodno potrebama klijenata.